Werken in het Virtueel Verzorgingshuis

De zorg aan mensen, vaak ouderen, met meerdere aandoeningen is complex. Meestal worden deze mensen opgenomen in een verzorgingshuis waar de zorg efficiënt verleend kan worden. Echter, verblijf in een verzorgingshuis leidt tot een vermindering van zelfredzaamheid en de regie over het eigen leven, waardoor de kwaliteit van leven afneemt. Met het Virtueel Verzorgingshuis wordt een andere aanpak gekozen: de zorgvragers blijven thuis wonen en krijgen de zorg die normaal in het verzorgingshuis zou worden geboden thuis. Men is bewoner van het Virtuele Verzorgingshuis. Belangrijke voordelen zijn dat het sociale netwerk rond de zorgvrager in stand blijft en dat zelfredzaamheid en regie over het eigen leven in stand gehouden en zelfs bevorderd worden. Maar dat vergt een goede organisatie van de zorg:

Iemand krijgt hulp van verschillende mensen, professionals en niet-professionals. Deze hulp wordt niet goed onderling afgestemd. Daardoor kunnen cliënt, mantelzorger en thuiszorg tegenstrijdige adviezen krijgen. Ook de informatie die bijvoorbeeld de huisarts krijgt is onvolledig waardoor hij zich soms slecht een beeld kan vormen van de problematiek.

Dat is niet efficiënt en komt de kwaliteit van de zorg niet ten goede.
Netwerk Zonder Zorgverband
Binnen het Virtueel Verzorgingshuis communiceren alle betrokkenen op een gestructureerde wijze via het Zorgverband systeem: men deelt informatie. Daardoor zal de cliënt en zijn omgeving op een eenduidige wijze geïnformeerd worden. Ook de huisarts of een paramedicus zal goed geïnformeerd zijn.

Eventuele problemen worden snel gesignaleerd en binnen het netwerk opgelost zodat onnodige (tijdelijke) opnames in een verpleeghuis of ziekenhuis worden voorkomen.
Netwerk Met Zorgverband

In het Virtueel Verzorgingshuis dragen mantelzorgers en (para-)medische professionals en welzijnswerkers samen met de zorgvrager zorg voor diens gezondheid en welzijn. Gezamenlijk vormen zij het sociaal-medisch netwerk (SMN) rond de patiënt. Deze samenwerking wordt door alle betrokkenen als zeer positief ervaren en leidt tot verbetering van de  kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van leven.

Het Virtueel Verzorgingshuis is er ook voor mensen die (nog) niet veel zorg nodig hebben: met Zorgverband wordt dan gezorgd voor een adequate monitoring en signalering. Door kwetsbare mensen in een vroeg systeem in het systeem onder te brengen, wordt bereikt dat er veel informatie beschikbaar is op het moment dat de zorg moet worden opgeschaald.

Wat betekent het Virtueel Verzorgingshuis voor u?